Номер на проект: 2019-1-PL01-KA202-065144
Заглавие на проекта: ‘Young Car Mechanic - skills competition for automotive branch’.
Продължителност: 01.12.2019 – 31.08.2022
ПАРТНЬОРСТВО по проекта:
Ръководител:
  • INTER CARS S.A. - Полша
Партньори:
  • UAB "Inter Cars Lietuva" - Литва
  • SIA "INTER CARS LATVIJA"- Латвия
  • Inter Cars Hungária Kft. - Унгария
  • Интер Карс България ООД - България
  • S.C. INTER CARS - Румъния
  • Inter Cars Eesti OÜ - Естония

Проектът има за цел да насърчи висококачественото професионално образование за автомобилния вторичен пазар. Това ще стане чрез многостепенно (от училищно до международно) състезание за умения, организирано от работодатели за ученици от професионални училища. Начинът, по който се провежда конкурсът, ще покаже как техническите и професионалните училища трябва да разработят и адаптират своите учебни програми към непрекъснато променящите се нужди на автомобилния пазар на труда в участващите страни. Тъй като програмите за формално обучение може да са различни в различните страни, референтни за конкурентните умения и знания ще бъдат нуждите на работодателя (пазар на труда), които са сравними поради глобализацията на автомобилния сектор.

Партньорите вярват, че обединените усилия за създаване на общи стандарти за организиране и провеждане на съвместни състезания по умения за ученици от професионални училища ще допринесат за установените контакти между училища, учители и ученици. Това също ще означава обмен на опит и определяне на обхвата от знания, умения и социални нагласи, очаквани от автомобилните работодатели.

Реализацията на проекта ще допринесе и за изграждането на система за признаване на квалификацията в автомобилната индустрия на европейския пазар на труда. Това също така ще помогне за прилагането на европейското право по отношение на свободното движение на работна ръка. И накрая, той ще стимулира актуализацията на училищната основна учебна програма и правилата за провеждане на изпити по професии.

Дейностите по проекта:
- Преглеждане, анализиране и събиране на знания, опит, добри практики, ефективни и иновативни методи и техники. Това ще се използва за проверка на знанията, уменията и социалните нагласи сред учениците и потенциалните служители на автосервизи;
- Обучение на състезателни съдии и провеждане на YCM състезания на базата на разработени продукти;
- Разработване на партньорски модел на сътрудничество и консултации при създаване на правила и стандарти за организиране на състезания за знания и умения за други професионални групи в Inter Cars Group. Това ще бъде достъпно за използване от други отрасли.

Основните цели/резултати на проекта:
- Създаване на насоки за организацията на състезанието от училищно до международно ниво;
- Създаване на стандартни въпроси и задачи за изграждане на бази данни от въпроси и практически задачи;
- Наличие на система за оценка на представянето на учениците в състезанието и обучение на оценяващите съдии;
- Промотиране на конкурса сред училища, учители, ученици и браншови компании.

Целевата група на проекта:
- Учители и ученици от технически и професионални училища в автомобилната индустрия;
- Правителствена и самоуправителна администрация, отговаряща за професионалното образование, включително тези, които изготвят основните учебни програми в автомобилната индустрия;
- Изпитни комисии, отговарящи за организиране и провеждане на професионални изпити в автомобилната индустрия;
- Работодателски организации и служители в автомобилната индустрия на национално и европейско ниво;
- Организатори на браншови състезания, състезания за знания и умения в различните сектори.

ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

МЕСТНИ ПАРТНЬОРИ

Facebook